Termat dhe Kushtet e aplikimit

Logo

Përshëndetje! Faleminderit që vendosët të mësoni më shumë rreth konkursit Vendi im i preferuar në 36 orë! Për të shmangur çdo dyshim, këtu janë termat dhe kushtet e aplikimit për të cilat ne shpresojme se ekipi juaj ka rënë dakord në momentin që ju na dërgoni aplikimin tuaj:

1. Kushtet e përgjithshme

• Regjistrimi nënkupton dërgimin e të gjitha të dhënave të kërkuara nëpërmjet linku Emri i ekipit, shteti, kontakti i drejtuesit të ekipit, lista e anëtarëve të ekipit dhe link me punet referuese. Mund të dërgoni deri në 5 linke që përfaqësojnë më mirë punën tuaj. Skuadra e kualifikuar për pjesëmarrje të mëtejshme do të vendoset nga juria, e cila do të shpallet më 1 Tetor. Ekipi mund të përbëhet nga maksimumi 5 anëtarë. Ju keni 36 orë në dispozicion për të regjistruar vendin tuaj të preferuar vetëm me pajisjet e ofruara, duke pasur parasysh që post produksioni (pas prodhimi) zgjat deri në 7 ditë.

• Autorët e videos “Vendi im i preferuar në 36 orë”, në përgjigje të temës së dhënë, ruajnë të gjitha të drejtat për punën e tyre (të drejtat e autorit), duke kuptuar se autorët u japin të drejtën për të përdorur emrin dhe videon e tyre për qëllime të promovimit të fushates #Create YourFilm (#KrijoniFilminTuaj). Autorët garantojnë gjithashtu se janë vërtet autorë të video materialit dhe janë mbajtës të të drejtave të autorit, të cilat, për qëllimet e fushatës #CreateYourFilm, i sigurojnë grupit Refot, për t’u përdorur për 3 vjet, ndërsa të gjitha videot materialet që do të publikohen gjatë fushatës, pas skadimit të periudhës 3 vjeçare mbeten në të gjitha platformat në të cilat janë publikuar deri në atë kohë, pra nuk do të fshihen.

• Videot përfundimtare mund të përdoren në materiale promovuese, të publikuara ose të shfaqura në lidhje me fushatën, pa njoftim të mëtejshëm. 

• Videoja që do të regjistrohet nga ekipi, deri në përfundimin e konkursit, pra shpallja e fituesit mund të publikohet vetëm në faqen e internetit www.createyourfilm.com si përmbajtje ekskluzive dhe konfirmohet nga autorët që pranojnë këto terma dhe kushte të konkursit.

• Pjesëmarrësit pajtohen që dikush nga grupi Refot t’i regjistrojë ekipet gjatë punës së tyre përmes “procesit te berjes” se videos ose nëse bien dakord ndryshe me anëtarët e ekipit, në mënyrë që materiali të publikohet në kanalet e tyre dhe të përdoret për promovimin e projektit.

• Pjesëmarrësit e konkursit do të informohen në lidhje me të drejtat e tyre për të përdorur videon nëse ndonjë palë e tretë kontakton grupin Refot per t’a përdorur atë për qëllime komerciale.

• Konkursi përbëhet nga dy faza. Faza e parë përfshin dërgimin e aplikimit fillestar në faqen e internetit www.createyourfilm.com, me temën “Vendi im i preferuar në 36 orë” me link referimi të punës suaj të mëparshme, ndërsa faza e dytë përfshin kualifikimin e ekipeve nga një juri ekspertësh, mbi të cilat skuadrat duhet të marrin pajisjet sipas grupit Refot. Pas 36 orësh, ekipet kthejnë pajisjet dhe menaxhojnë postproduksionin, të cilin e kryejnë brenda burimeve të tyre, dhe kanë në dispozicion 7 ditë.

• Pjesëmarrës në konkurs mund të jenë kushdo që ka një vendbanim në territorin e Serbisë, Kroacisë, Maqedonisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Shqipërisë ose Malit të Zi, mbi moshën 18 vjeç.

• Grupi Refot përfshin kompanitë Refot B për Serbinë dhe Malin e Zi, Refot BH për Bosnje dhe Hercegovinën, Refot M për Maqedoninë dhe Shqipërinë, shpërndarjen FTG për Kroacinë.

 

2. Kushtet teknike

• Gjatë regjistrimit, pjesëmarrësit mund të përdorin vetëm dhe ekskluzivisht pajisjet që kanë marrë nga grupi Refot dhe për të cilat kanë nënshkruar specifikimin, që është pajisja.

• Raporti i rekomanduar i pamjes është 16:9 (por jo kufizues), rezolucion minimal 1080p, maksimumi 3840 x 2160 (4k). Formatet e videos mund të jenë H.264/AVC, H.265 / HEVC. Formati i videos finale është .mp4. Kohëzgjatja e videos është deri në 3 minuta, nëse është më shumë se kaq konsiderohet se nuk i ka plotësuar kushtet e konkursit. Madhësia e skedarit deri në 2 GB! Ju mund të përdorni vetëm muzikën që keni kompozuar vetë; për të cilën keni licencë (për t’u dërguar si provë); ose muzikë nga një platformë që do t’ju dërgojmë më vonë, ku e zgjidhni vetë pjesën muzikore. Sa i përket programit të redaktimit, nuk ka kufizime. Është e preferueshme të bëhet korrigjimi i ngjyrave, sepse do të kontrollohet edhe cilësia e regjistrimit. 

• Udhëheqësi i ekipit merr përsipër përgjegjësinë që përmes WeTransfer të dërgojë punën e montuar me video në temën “Vendi im i preferuar në 36 orë” në adresën e e-mail të rënë dakord, në kohën e dakorduar. 

 

3. Përgjegjësitë

• E gjithë vëmendja e nevojshme do t’i kushtohet punës me ekipet, por Grupi Refot nuk do të marrë asnjë përgjegjësi për çdo humbje ose dëmtim të pajisjes, pavarësisht nëse kjo ka ndodhur për shkak të neglizhencës nga pjesëmarrësit, agjentët e tyre, punonjësit, punëtorët me kontratë ose kushdo që mund të jetë përgjegjës sipas ligjit. Ekipi është i detyruar t’i kthejë pajisjet në gjendjen në të cilën është marrë, pa asnjë dëmtim. Drejtuesi i ekipit nënshkruan një marrëveshje me të cilën do të konfirmohet kjo, si dhe përgjegjësia për të gjithë marrëdhënien që ka me anëtarët e ekipit të tij, aktorët… dhe gjithçka që përfshin procesin e tyre të xhirimit, montazhit apo vetë organizimit. Gjithashtu, me nënshkrimin e marrëveshjes, drejtuesi i ekipit konfirmon se do të respektojë kushtet e konkursit, do të kthejë pajisjet dhe SSD-në me skedarët origjinalë në të (që shërben vetëm për të përcaktuar vërtetësinë e videos) dhe do të regjistrojë një video për temën e dhënë.

• Groupi Refot nuk do të jetë përgjegjës për neglizhencën e pjesëmarrësit, situatat mbi të cilat nuk ka kontroll, moti i keq, lëndimet në punë, duke përfshirë por pa u kufizuar në dështimin e rrjetit, virusin kompjuterik, aksesin e paautorizuar në server ose përdorimin e mëtejshëm të videove të shkarkuara nga rrjetet sociale dhe keqpërdorim nga palët e treta.

• Grupi Refot nuk do të jetë përgjegjës për dëmshpërblimet apo dëmet e tjera të shkaktuara nga pjesëmarrësit, si rezultat i pjesëmarrjes së tyre në videon sfiduese dhe fushatën #CreateYourFilm.

• Grupi Refot nuk mban përgjegjësi për shkeljen e të drejtave të autorit të atyre që kanë marrë pjesë ose kanë dhënë një kontribut kreativ në krijimin e videove, si dhe të personave që shfaqen në vetë videon, e cila është përgjegjësi e vetë ekipit. Gjithashtu nuk mban përgjegjësi për filmimin e objekteve që kërkojnë leje të posaçme për të filmuar.

• Pjesëmarrësit angazhohen të mos e lidhin Grupin Refot me asnjë padi, veprim dhe proces gjyqësor, të kërkojnë dëmshpërblime, tarifa avokati që rrjedhin nga një ankesë e palës së tretë në lidhje me kundërshtimet ndaj të drejtës së autorit ose çdo të drejte dhe pronë tjetër intelektuale që mund të lindë si pasojë për shkak të parregullsive të mundshme të videove të dërguara.

• Megjithëse pjesëmarrësit ruajnë të drejtat e tyre të autorit dhe të drejta të tjera të barabarta për aplikimet e tyre, grupi Refot mbetet ende mbajtësi i të drejtave të klasifikuara nën “Të drejtat”.

• Nëse videoja përfundimtare përmban veprime të paligjshme, kundër ligjeve të vendit kompetent, grupi Refot rezervon të drejtën automatike të skualifikojë ekipin, pa shpjegime të mëtejshme (si p.sh. përshkrime të drogërave, diskriminim fetar, racor ose gjinor, prostitucion, abuzim…)

 

4. Te Drejtat

• Me qëllim të publikimit të konkursit dhe promovimit të formatit të videos si art, Refot Group rezervon të drejtën të publikojë, riprodhojë, të bëjë publike, të komunikojë publikisht, të shfaqë, printojë, shpërndajë, përshtatë dhe prezantojë ekipet fituese për 3 vjet, me emrin e videos në faqen e internetit dhe rrjetet sociale, si dhe në ekspozita, evente, ekspozita të tjera të organizuara ose të menaxhuara nga Refot Group dhe agjencitë e tij të autorizuara pa kompensim të mëtejshëm ose pëlqimin paraprak të pjesëmarrësve/fituesve me qëllim të publikimit të fushatës #Krijofilmintënd. Të gjitha materialet e publikuara deri atëherë nuk do të fshihen edhe pasi të ketë kaluar viti i 3-të.

• Grupi Refot rezervon gjithashtu të drejtën për të shfaqur videon në format televiziv, shfaqje televizive… një publikim i tillë nuk garanton asnjë çmim, kompensim monetar apo ndonjë ekuivalent të këtij lloji.

• Për të shfaqur veprat kushtuar fushatës # Krijofilmintënd në kanalet dhe llogaritë e Refot, disa vepra mund të pësojnë ndryshime të formatit në rrjete të caktuara.

• Nëse grupi Refot vlerëson se ka pasur shkelje/shpërdorim të kushteve të konkursit në çfarëdo mënyre, grupi Refot rezervon të drejtën të përjashtojë ekipin nga pjesëmarrja e mëtejshme në konkursin e videos, të mohojë dorëzimin e çmimit tek pjesëmarrësit, pra ekipit që ka kryer shkeljen ose abuzimin. Një shembull mund të jetë përdorimi i pajisjeve që nuk ofrohen nga Refot Group.

• Grupi Refot do të shfaqë kredencialet në faqen e internetit dhe mediat sociale, ekspozitat dhe vende të tjera të ngjashme ku do të shfaqen videot e pergatitura.

• Për të arritur qëllimet e përmendura në pikën e mëparshme, grupi Refot mund:Të shfaqë veprat më kreative në tërësi ose vetëm një pjesë të saj në faqen e internetit ose rrjetet sociale që menaxhon, me efekte grafike shtesë, efekte zanore ose muzikë, ose të  punësojë pjesëmarrësit e fushatës plotësisht ose pjesërisht në krijimin e posterave, ftesave dhe fletëpalosjeve për të promovuar ekspozitën apo ngjarje të tjera. Pjesëmarrësit bien dakord të mos shprehin shqetësime morale në lidhje me përdorimin e hyrjeve fituese ose “hyrjeve më të mira” të përzgjedhura nga Refot Group.

• Për qëllime të tjera që nuk janë renditur më lart, përveç marrëveshjes me pjesëmarrësit ose fituesin, Refot Group rezervon të drejtën e pakufizuar joekskluzive për të publikuar, riprodhuar, bërë publike, transmetuar publikisht, shfaqur, printuar, shpërndarë, përshtatur ose prezantuar” pjesëmarrësit më të mirë” sikur të ishin pjesëmarrës apo fitues të këtij konkursi, pa asnjë kompensim shtesë.

• Për qëllime të tjera që nuk janë renditur më lart, përveç marrëveshjes me pjesëmarrësit ose fituesin, Refot Group rezervon të drejtën e pakufizuar joekskluzive për të publikuar, riprodhuar, bërë publike, transmetuar publikisht, shfaqur, printuar, shpërndarë, përshtatur ose prezantuar” pjesëmarrësit më të mirë” sikur të ishin pjesëmarrës apo fitues të këtij konkursi, pa asnjë kompensim shtesë.

• Grupi Refot merr përsipër të mos fitojë kurrë para nga videot e paraqitura. Autorët do të kontaktohen për çdo ofertë.

 

5. Kushte te tjera

• Pjesëmarrësit të cilët nuk i pranojnë Termat dhe Kushtet e aplikimit ose nuk e plotësojnë aplikacionin në përputhje me kërkesat e deklaruara nuk do të konsiderohen për pjesëmarrje në konkurs.

• Pavlefshmëria ose pazbatueshmëria e ndonjë dispozite të këtyre Termave dhe Kushteve nuk do të ndikojë në vlefshmërinë ose besueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër. Në rast se ndonjë kundërshtim cilësohet si i pavlefshëm ose i pazbatueshëm ose i paligjshëm, këto Terma dhe Kushte mbeten të vlefshme dhe do të interpretohen në përputhje me kushtet e tyre, edhe nëse kundërshtimi i pavlefshëm ose i paligjshëm nuk është përcaktuar këtu.

• Këto Terma dhe Kushte do të interpretohen në përputhje me ligjin e vendit ku publikohet konkursi.

• Të gjitha mosmarrëveshjet do të zgjidhen nën juridiksionin ekskluziv të gjykatës në vendin përgjegjës.

• Refot Group rezervon të drejtën të ndryshojë disa nga kushtet nëse lind nevoja, për të cilat të gjithë pjesëmarrësit do të informohen fillimisht.

 

6. Vendet pjesemarrese:

•  Serbia

• Kroacia

• Maqedonia

• Bosnja & Herzegovina

• Mali I Zi

• Shqiperia

 

7. Çmimet

• Çmimet janë kupona në Yellow Store (Dyqanin e Verdhë), ku mund të blini pajisje me vlerë 5000 euro për vendin e parë, 3000 euro për vendin e dytë dhe 1000 euro për vendin e tretë. Çmimi i audiencës do të jepet në bazë të votave të audiencës nga www.createyourfilm.com, ku secili ka të drejtë të votojë vetëm një herë, fillimi dhe përfundimi i votimit do të shpallet më vonë në të gjitha kanalet tona.

• Kuponat mund të përdoren jo më vonë se 3 muaj pas dhënies së tyre. Kuponët do të mblidhen në ceremoninë e mbylljes kur do të shpallen fituesit. Vendi dhe ora e ngjarjes do të njoftohen më vonë. Nëse pjesëmarrësit nuk mund të marrin pjesë në aktivitet, një kupon do t’u dorëzohet atyre në marrëveshje me udhëheqësin e ekipit të tyre.

• Se si skuadrat do ta shpenzojnë shumën e parave në kupon është në dorën e ekipit për të vendosur, gjë për të cilën Grupi Refot nuk ka asnjë përgjegjësi.